Energietransitie financieringsfaciliteit: € 100 miljoen risicodragend vermogen voor de energietransitie in Nederland

BNG Bank stelt in samenwerking met het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) onder gedeeltelijke garantie van het ministerie van Economische Zaken een Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) open.

Deze zal in eerste aanleg € 100 miljoen aan achtergestelde leningen verstrekken voor energietransitieprojecten die momenteel niet financierbaar zijn door een te kleine inbreng van risicodragend vermogen. Dankzij de verstrekking van het risicodragend vermogen worden maatschappelijke investeringsprojecten beter financierbaar voor andere banken.

Grote uitdagingen

Er liggen ook qua tempo, grote uitdagingen en ambities  op het gebied van financiering van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energietransitie en de circulaire economie. Er zijn veel ideeën, maar nog te weinig concreet uitgewerkte, te financieren, investeringsplannen. Als er wel uitgewerkte businesscases zijn, blijkt er vaak een gebrek aan risicodragend kapitaal in de markt. Hier is dus sprake van zowel gebrek aan ontwikkelkracht als aan risicokapitaal. De ETFF levert een bijdrage aan het realiseren van de ambities inzake de energietransitie (zoals vastgelegd in het Nationale Energieakkoord) juist door de inzet van gebundelde expertise en het verstrekken van risicodragend vermogen. 

Energieprojecten

De ETFF richt zich in eerste instantie op projecten op het gebied van aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. De faciliteit kan oplossingen bieden voor economisch en technologisch gezonde investeringsprojecten, die nu nog worden geconfronteerd met verschillende financieringsknelpunten zoals lange terugverdientijden, beperkte schaal en onbekendheid van de technologie.

"Beter financierbaar"

Bertholt Leeftink, algemeen directeur a.i. van het NIA, is zeer verheugd met deze samenwerking tussen BNG Bank en het NIA: "Door het bij elkaar brengen van de opgebouwde expertise en ontwikkelkracht van het NIA en het financieringsvermogen van BNG Bank worden door private investeerders en decentrale overheden aangedragen projecten in de sfeer van duurzame energie en energiebesparing beter financierbaar. Dit is een belangrijke eerste stap. Door de aansluiting op het Europese investeringsplan biedt het tevens de EIB de mogelijkheid mee te financieren."

Schaalbaar

De ETFF is schaalbaar. De Europese Investeringsbank heeft inmiddels interesse getoond om aan de ETFF mee te werken, bijvoorbeeld door cofinanciering of via een garantie. De schaalbaarheid, participatie van andere banken en hefboomwerking door aanvullend vreemd vermogen maken miljardeninvesteringen ten behoeve van de energietransitie mogelijk.

Openstelling

De openstelling, die voorzien is voor het einde van dit jaar, is afhankelijk van de omstandigheid dat de Europese Commissie geen bezwaren opwerpt tegen de ETFF. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst de meeste projecten via het NIA en BNG Bank worden aangedragen.

Meer informatie