Vacature: directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO

Oprichting van Invest-NL

Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. Nederland volgt met de oprichting het voorbeeld van andere EU-landen, die al een dergelijke investeringsinstelling hebben. De drie betrokken Ministeries zijn Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Buitenlandse Zaken. Invest-NL heeft drie hoofddoelen:

Invest-NL gaat een rol spelen bij risicovolle activiteiten van ondernemingen op het gebied van grote transitie-opgaven als energie, verduurzaming (waaronder de circulaire economie en van de gebouwde omgeving), mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie, en in maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Deze investeringen spelen zich af op het snijvlak van publieke belangen en private mogelijkheden.

Invest-NL stelt risicokapitaal ter beschikking dat ondersteuning biedt om start- en scale-ups te laten doorgroeien naar grotere ondernemingen.

Invest-NL gaat op het terrein van financiering van export en buitenlandse investeringen ondersteuning geven aan Nederlandse bedrijven voor het internationaal vermarkten van hun producten en het oplossen van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Invest-NL krijgt een projectontwikkelingstak met een jaarlijkse subsidie van € 10 miljoen vanuit de Staat, en daarnaast de mogelijkheid om zelf te investeren uit de € 2,5 miljard kapitaalstorting.

De internationale financieringsactiviteiten zullen worden uitgevoerd in een Joint Venture van Invest-NL en FMO. Daartoe krijgt de Joint Venture een eigen balans en zal de investering van Invest-NL in de Joint-Venture vanuit de kapitaalstorting van € 2,5 miljard plaatsvinden. De Joint Venture krijgt vanuit de Staat apart een jaarlijkse subsidie van € 9 miljoen voor ontwikkelactiviteiten. De activiteiten van FMO NL-Business worden ingebracht in de Joint Venture, evenals de uitvoering van de internationale regelingen, die nu nog in beheer zijn van RVO.nl. De activiteiten van Atradius Dutch State Business (exportkredietverzekering, exportgarantie, investeringsverzekering) worden aangesloten op de Joint Venture.

Voor alle activiteiten van Invest-NL geldt dat aanvullend aan de markt wordt gewerkt; er moet sprake zijn van marktfalen. Voorwaarden voor de activiteiten van Invest-NL zijn bedrijfseconomische principes en een rendement op het eigen vermogen, waarmee de kapitaalstorting kwalificeert als financiële transactie en voldoet aan de staatssteuneisen. De instelling krijgt daarvoor een private rechtsvorm, als deelneming van het Rijk met een wettelijke basis.

Het opereren als zelfstandige instelling in de markt maakt het mogelijk dat individuele investeringsbeslissingen onafhankelijk en op basis van zakelijke overwegingen worden genomen. Daardoor is het ook mogelijk dat meer en effectiever gebruik kan worden gemaakt van Europese en private cofinancieringsmogelijkheden. De uitoefening van het aandeelhouderschap van de Staat in Invest-NL wordt belegd bij het ministerie van Financiën.

Start Invest-NL

Met de opstelling van het wetsvoorstel voor de instelling van Invest-NL, de voorbereiding van de overige noodzakelijke onderdelen en het moeten verkrijgen van de benodigde goedkeuring van de Europese Commissie in verband met staatssteun, zal de oprichting van Invest-NL als deelneming van het Rijk op zijn vroegst mogelijk zijn in het voorjaar 2019.

Directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO

In het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” is de oprichting van Invest-NL bekrachtigd. Dit is uitgewerkt in de brief van 15 februari jongstleden aan de Tweede Kamer. Daarmee kan de werving van de eerste CEO van Invest-NL starten. Voorafgaand aan de formele oprichting van Invest-NL, geeft u leiding aan Invest-NL in opbouw. U krijgt de opdracht Invest-NL te ontwikkelen tot een organisatie die zich – aanvullend op de markt – vanuit een publiek mandaat en in nauwe samenwerking met zijn omgeving, richt op de ontwikkeling en het financierbaar maken van maatschappelijke projecten alsmede het voor eigen rekening en risico bieden van  toegang tot financiering van ondernemingen. Uw opdracht omvat het vormgeven van de taken van Invest-NL met betrekking tot ontwikkeling, investeringen en het houden van strategische aandeelhouderschappen.

Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het zorgdragen van de voortgang van de werkzaamheden van de organisatie. Deze opgaven gelden voor zowel de nationale als internationale dimensie van Invest-NL in opbouw en richt zich op projectontwikkeling en het doen van voorstellen voor financiering van (individuele) transacties. Invest-NL wordt in de opbouwperiode gepositioneerd binnen RVO.nl; het huidige Nederlands Investerings Agenschap (NIA) vormt hiervoor de basis.

Uw opdracht omvat het bouwen en verder uitbouwen van de organisatie, het ontwikkelen van de strategie, scope en business case, het inrichten van de benodigde kernprocessen en het smeden van de onderscheiden componenten tot één geheel met een eigen ondernemende cultuur. Na formele oprichting van de vennootschap bent u als CEO statutair bestuurder, vertegenwoordigt u de organisatie en bent u samen met één of meer medebestuurders eindverantwoordelijk voor de financiële en maatschappelijke resultaten van de vennootschap.

U doet dit door stimulerend leiding te geven aan een compacte professionele organisatie en houdt daarbij rekening met het economisch belang en de maatschappelijke functie van de onderneming.

Volgens de huidige plannen zal Invest-NL een organisatie worden van 180-200 FTE, waarvan 125 FTE bij de Joint Venture. Er komt ook een tijdelijke Programmadirecteur Joint Venture die als kwartiermaker zal fungeren tot deze formeel is opgericht.  

De CEO is eindverantwoordelijk voor de organisatie en zal een belangrijke rol vervullen in de samenstelling van het managementteam.

Als CEO van deze nieuwe staatsdeelneming legt u verantwoording af aan de nog in te richten Raad van Commissarissen en de Staat als aandeelhouder.

De positie van directeur van Invest-NL in opbouw is per direct beschikbaar en betreft een tijdelijke functie tot medio 2019. Het uitgangspunt is dat de directeur na een succesvolle opbouwperiode benoemd wordt als CEO. Bij benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap volgt een statutaire benoemingstermijn van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.

Ervaring en persoonlijkheid

 • U heeft aantoonbare ervaring in de financiële sector, heeft kennis van en affiniteit met corporate finance, projectfinanciering, accountancy en risk management, evenals met corporate governance en corporate & social responsibility.
 • U bent een persoon met een sterke politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategisch inzicht, die zowel binnen de publieke als private sector gezaghebbend en effectief kan optreden en de boegbeeldrol voor Invest-NL kan vervullen.
 • U beschikt over een relevant netwerk in de private en publieke sector.
 • Relevante internationale ervaring is een pré
 • U bent als inspirerend en verbindend leider in staat om bij de opbouw van een nieuwe organisatie medewerkers van verschillende bloedgroepen te verbinden.
 • U bent gezien de toekomstige omvang van de organisatie een zichtbare en hands-on bestuurder.
 • U bent een pionier en ondernemend persoon die intrinsiek gedreven is om een stimulerende rol in maatschappelijke transities te spelen.

Competenties

Samenbindend leiderschap
Richting en sturing geven aan Invest-NL en interne en externe samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. U organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat.

Omgevingsbewustzijn
U laat blijken goed geïnformeerd te zijn over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het voor Invest-NL gewenste imago tot stand wordt gebracht. Ontwikkelt en onderhoudt samen het netwerk met de voor de organisatie belangrijke stakeholders.

Ondernemerschap
U signaleert en benut kansen die zich voordoen om maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen te bereiken. U durft verantwoorde risico’s aan te gaan en stimuleert het commerciële denken van de organisatie. U onderneemt ongevraagd extra acties buiten hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. U ontwikkelt een inspirerend en vernieuwend toekomstbeeld en kijkt op een echt nieuwe wijze naar zaken, bent baanbrekend.

Strategisch inzicht
U kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kunt zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. U ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. U heeft een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. U heeft het vermogen uw visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern.

Ambitie
U toont gedrag dat erop gericht is om steeds beter te worden of hogerop te komen; investeert in de eigen ontwikkeling om dit te bereiken. U legt de professionele lat hoog voor u zelf en voor anderen.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt de drie betrokken ministeries van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken tijdens de selectieprocedure voor de directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO.

De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden

 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie bestaande uit de SG’s van de drie betrokken departementen
 • Vervolggesprekken
 • Nagaan referenties
 • Arbeidsvoorwaardengesprek