NIA en Invest-NL

In 2017 kondigde de Rijksoverheid aan dat er een nieuwe ontwikkelings- en investeringsinstelling zal worden opgericht: Invest-NL. Invest-NL is naar streven in 2019 operationeel. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), zal opgaan in Invest-NL.

Invest-NL wordt de instelling van het Rijk voor ontwikkeling en financiering voor investeringssponsors en projecteigenaren op zoek naar financiering voor investeringen in Nederland – vooral in de maatschappelijke transities - en voor uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten. Deze instelling wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen investeringsvermogen van 2,5 miljard euro. Het wetsvoorstel machtigt de Staat tot oprichting van Invest-NL N.V. en legt daarin doelstelling, taken en bevoegdheden van Invest-NL en verscheidene andere zaken vast.

Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van maatschappelijke transitieopgaven door investeringen op gebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Invest-NL maakt daarnaast het verbeteren van de toegang tot Europese gelden mogelijk.

Ook wordt er gewerkt aan de oprichting van een samenwerkingsverband (Joint Venture) met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO). Deze samenwerking richt zich op het bieden van financieringsoplossingen en het ondersteunen van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale markt brengen van hun producten. Ook kan het samenwerkingsverband deze ondernemingen ondersteunen bij het meedingen naar opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen, van planontwikkeling en financiering tot realisatie. Specifiek wordt hierbij gedacht aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening

Momenteel kunnen projecten met maatschappelijke impact moeilijk aan financiering komen vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Nederland loopt ook Europese financiering mis, doordat Nederland nog geen nationale financieringsinstelling heeft, die projecten aan kan dragen en mee kan financieren. Al onze buurlanden hebben daarvoor een National Promotional Bank. Invest-NL krijgt deze rol in Nederland.